سرندکردن ﴿Screening﴾

 

سرندکردن ﴿Screening﴾

درمنطقه سرند، گندله های پخته ازکوره دریافت می شوند تا اینکه ازسرند، سایزگندله های تعیین شده را بدست آورند. بعلاوه گندله های پخته سرند شده برای هارت و ساید لایر بین 10 تا 16 میلی متر به مخزن هارت و ساید لایر در محوطه فیددهي کوره برمی گردند. همچنین یک ذخیره اضطراری برای گندله های پخته و گندله های Under Size (زیر سرندیها)، و Hopper ها و نوار نقاله ها برای برداشت گندله ها ازذخیره اضطراری دراین منطقه فراهم شده است.

به جزء گندله های هارت لایروسایدلایر مابقی گندله ها یا به قسمت بارگیری توسط قطار ارسال می گردند و یا در ناحیه انباشت دپو می شوند.

 

ناحیه آسیاب ﴿Dry Grinding Area﴾

ناحیه خمیرسازی(Mixing Area)

ناحیه گندله سازی خام (Green Pelletizing Area)

ناحيه پخت گندله ﴿Firing Zone﴾

 
 
 
 

تیم طراحی

 مهندس حسین شیبانی   

 

    مهندس محمدعسکری   

 

   آقای کمیل دره گیرایی